MEMÒRIA DE QUALITATS
Les qualitats i acabats de la gamma
es descriuen a continuació:

TIPOLOGIA
Estàndard segons catàleg Smartliving.

FONAMENTACIÓ
Sabata correguda de formigó armat “in situ” composada per una base de formigó en massa de 10 cm de gruix, una sabata de formigó armat de 60×50 cm i acer en barres corrugades B500S ambuna quantia d’acer de 50kg/m³, i un sistema de fonamentació prefabricat de formigó armat dissenyat especialment pera anivellar el suport i rebre la peça tipus de l’estructura de forma totalment aplomada i separada del terreny per evitar transmissions d’humitat i condensacions.

ESTRUCTURA
Peça tipus: Marc prefabricat de formigó armat, formantun caixó obert de 1,2m d’ample, 6m de llarg i 3,04m d’alçària, y 22cm de cantell alleugerit. Acabat pintat de color a escollir.
Peça escala: Marc prefabricat de formigó armatambforat d’escalade 1,2m d’ample, 6m de llarg i 3,04m d’alçària, i 22cm de cantell alleugerit. Acabat pintat de color a escollir.
Peça porxo:Marc prefabricat de formigó armat, formantcaixó obert de 1,2m d’ample, 6m de llarg i 3,04m d’alçària, y 22 cm de cantellmassís. Acabat pintat de color a escollir.
Peçapaviment exterior:Peça de formigó armat, formantpaviment exterior de 1,2m d’ample i 6m de llarg, y 22 cm de cantellmassís. Acabat polit de la pròpia peça estructural.
Aïllament de la peça:Aïllament interior continu de l’envoltant de les peces, ocult en el cantell, a base de 6+6cm de planxa de poliestirè extruït + llana de roca mineral, a cara superior i laterals, i 6+6cm de planxes de poliestirè extruït a cara inferior.
Acabat exterior de la peça: Tractament tapa-poros imassillat de la superfície del formigó més dues capes de pintura pera façanes de color a escollir.
Escala: Escala prefabricada de formigó armatrecolzada sobre estructura principal. Formada per graons compensats isuperfícieescatada, polida i rectificada ambmassilla. Acabat pintat de color a escollir amb pintura epoxy antilliscant.
Baranaescala: Barana metàl·lica de xapa d’acer pera pintar de 3 mm de gruix. Muntants tubulars i passamà continu formant un plec de la pròpia xapa d’acer. Acabat pintat amb una capa d’imprimació i dues d’acabat d’esmalt sintètic. Color a escollir.

COBERTA
Coberta plana: Coberta plana no transitable formada sobre suport estructural, composada per: aïllament interior de Poliestirè Expandit (EPS) illana de roca mineral, de 12 cm de gruix total (6+6cm); lamina separadora geotèxtil de 300gr/m² a la cara exterior; lamina de Policlorur de Vinil Flexible (PVC-P) de 1,2 mm de gruix, segellat “in situ” per soldadura entre peces iamb suport inferior de PVC ocult fixat directament a l’estructura. Acabat de grava de riu cantell rodó de 40/60mm d’ample. Inclou part proporcional de peces de manteniment en cobertes ambinstal·lacions.
Remat perimetral de coberta: Remat perimetral de coberta amb planxa d’acer galvanitzat plegada formantescopidoramb goteró a tot el perímetre de la coberta, acabat lacat color a escollir.

TERRASSA
Terrassa: Terrassa plana transitable formada sobre suport estructural composada per: aïllament de Poliestirè Expandit (EPS) de 12 cm de gruix; làmina separadora geotèxtil de 300gr/m²; làmina de Policlorur de Vinil Flexible (PVC-P) de 1,2 mm de gruix.
Paviment: Làmina separadora geotèxtil de 300gr/m, acabatamb paviment de llosa prefabricada de formigó>2,5cm de gruixamb junta obertai sense fixar, sobre una base de XPS.¡
Remat perimetral: Remat perimetral amb planxa d’acer galvanitzat plegada formantescopidoramb goteró a tot el perímetre de les terrasses, acabat lacat color a escollir.
Barana:Barana balconera de vidre formada per muntants 40x15mm cada 120cm, amb vidre transparent 5+5mm fixats amb dos “U” lineals de 20x15mm, 90-110cm d’alçada. Fixada a suport estructural.

FUSTERIA EXTERIOR
Balconera:Fusteria d’alumini marca TECHNAL ambtrencament de pont tèrmic de RAL estàndard.
Vidrefusteria: Doble vidre ambcàmera intermèdia de composició 6/12/5 mm de la casa CLIMALIT.
Composició: Composició d’obertures ambfinestres fixes i una balconera practicable per estança.
Tancaments opacs:Tancaments exteriors opacs d’aluminio composite amb aïllament interior.
Persiana: Persiana enrotllable tipus ALUTERMIC accionada a motor, adormitoris.
Porta d’entrada: Porta d’entrada a l’habitatge de fusteria d’alumini i vidre.

TANCAMENTS INTERIORS
Trasdossat:Trasdossat format por subestructura d’acer galvanitzat autoportant acabat amb una placa de guix laminat (46+15mm). Placa estàndard (N) a totes les estances seques: sales, passadissos i habitacions. Placa hidròfuga (WA) en estances humides: banys.
Aïllamenttrasdossat: Aïllament de llana mineral de 6cm de gruix entre guies. El gruix podrà veure’s modificat en funció dels càlculs energètics del conjunt del’edifici. Quedarà definit en el projecte d’execució.
Envà:Envà de plaques de guix laminatamb estructura d’acer galvanitzat autoportant (15+46+15mm). Plaques de guix laminat tipusestàndard (N) en zones seques i tipus hidròfuga (WA) en zones humides. Amb junta anti-vibracions a la base i part superior de l’envà.
Aïllamentenvà: Aïllament entre plaques de l’envàambllana mineral segons gruix del’envà.
Cel ras:Cel rascontinu de placa de guix laminat, on dictamini el projecte, construïts amb estructura d’acer galvanitzat TC de 47mm i placa N-13 tipus estàndard (N) a peces no humidesi tipus hidròfuga (WA) a banys. Reblert d’aïllament entre guies amb llana mineral.
Revestiment bany: A escollir entre aplacat HPL i enrajolat de gres.Aplacat HPL: Revestiment a base de plaques laminades d’alta pressió (HPL) model MAX Compact de la marca FUNDERMAX de 6 mm de gruix, color a escollir segons memòria gràfica adjunta.Enrajolat de Gres: Enrajolat amb peça de gres porcelànic d’alta resistència i fàcil neteja i reomplert de beurada entre juntes, per a revestir parets. Marca i dimensió de la peça a escollir. Fins a un 50% de la superfície total de parets.

FUSTERIA INTERIOR
Porta interior batent de DM amb acabat pintat, de dimensions 70-80 cm de pas i >200cm d’alçada. Instal·lada en premarc de fusta. Inclou perns de 90×58 mm d’acer inox. i maneta tipus roseta tubular d’acer inox.

PAVIMENT
A escollir entre formigó i parquet.
Formigó: Paviment de formigó polit de la pròpia peça estructural amb segellat i farcit de juntes entre peces de color similar. Sòcol de fusta pintat de color blanc, de 7 cm d’alçada, col·locat amb tacs d’expansió i cargols.
Parquet: Paviment de parquet laminat tipus EGGER. Col·locat sobre suport estructural amb làmina de polietilè expandit no reticulat, d’alta qualitat i cel·les estanques. Acabat a escollir segons memòria gràfica adjunta. Sòcol de fusta pintat en color blanc de 7cm d’alçada.

SISTEMES
Electricitat: Instal·lació elèctrica bàsica segons Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT), oculta, d’electrificació elevada 9200 W. Composada pels següents circuits: C1 (il·luminació); C2 (preses); C3 (cuina/forn); C4.1 (rentadora); C4.2 (rentavaixelles); C4.3 (termo elèctric): C5 (bany i auxiliar de cuina)-C7 (preses); C12 (bany i auxiliar de cuina);C10 (assecadora); C14 (ventilació interior); C13 (Climatització).
Il·luminació i mecanismes:Downlights rodons encastats a cel ras, marca Prolux LED 10W20W de color blanc. Mecanismes tipus BTCINO o similar.
Estar-Menjador: 1 interruptor, 1 commutador, 6 endolls, 2 punts de llum.
Cuina: 1 forn elèctric, 1 campana elèctrica, 1 equip de cuina elèctric, 5 endolls al taulell, 4downlights LED encastats a cel ras.
Habitacions dobles: 1 interruptor, 1 commutador, 1 encreuament, 6 endolls, 2 punts de llum i 2downlights LED encastats a cel ras davant de l’armari (en cas d’haver-hi).
Habitacions individuals: 1 interruptor, 1 commutador, 3 endolls, 1 punt de llum i 2downlights LED encastats a cel ras davant de l’armari (en cas d’haver-hi).
Banys: 1 interruptor, 2 endolls, 3 downlights LED encastats a cel ras.
Passadissos: 1 endoll i 4downlights encastats a cel ras.
Resta d’estances: 1 interruptor i 1 punt de llum.
Exterior: 1 endoll per a exteriors en el lateral d’una de les peces prefabricades de formigó i una lluminària de superfície per a exteriors cada 3 peces.
Fontaneria: Instal·lació de subministrament d’aigua realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X). Aïllament tèrmic en canonades d’aigua calenta i retorn d’aigua calenta format per camisa aïllant elastòmer d’25mm de gruix. Distribució en arbre amb clau d’abonat a l’entrada de l’habitatge i una clau de local humit per a cada estança humida i tipus de canonada. S’inclou una presa d’aigua per a l’exterior en el lateral d’una de les peces prefabricades de formigó.
ACS: Sistema generadors d’ACS amb acumulador elèctric d’aigua de 100l de capacitat.
Plaques solars: Suport amb energies renovables per a la generació d’ACS amb sistema de placa solar tèrmica instal·lat a la coberta de l’edifici i acumulador. Electro-bomba de recirculació, acumulador d’ACS i suports per a plaques. Canonades per fluids d’acer inoxidable amb camisa aïllant de 25mm de gruix.
Climatització:Calefacció per radiadors elèctrics d’alumini blanc penjats en parets i radiador elèctric tovalloler a cada bany o radiadors d’aigua penjats en parets amb aportació d’energia mitjançant caldera a gas. Les potències, rendiments i característiques genèriques poden variar en funció dels càlculs de projecte.
Ventilació: Sistema de ventilació segons Codi Tècnic de l’Edificació composat per aspiradors mecànics per a banys (1 per bany), extractor de cuina i reixes d’admissió horitzontals incorporades a les fusteries exteriors. Tubs de xapa galvanitzada de 90/110/125/135 de diàmetre, segons càlculs de projecte, i barret exterior a coberta de xapa d’acer acabat lacat de color blanc.
Sanejament: Instal·lació de xarxa de sanejament separativa d’aigües pluvials i residuals realitzada amb sistema de PVC fins a l’arqueta sifònica, baixants de 90/110/125/160mm de diàmetre, col·lectors de 160mm de diàmetre i arqueta sifònica de 400x400x400mm, segons càlculs de projecte.
Telecomunicacions: Instal·lació bàsica de telecomunicacions amb presa de TV-ràdio, xarxa de dades i telefonia a la sala d’estar de l’habitatge i habitació principal.

CUINA
Mobiliari: Mobiliari de cuina model ECO Küchen de NOLTE, de fusta laminada, compost per cinc mòduls de 60cm d’ample, colors i acabats a escollir segons memòria gràfica adjunta, tirador de superfície estàndard, guies de calaixos amb amortiment SILENT COMFORT, portes amb amortiment integrada i sòcol amb melanina mat o brillant, alçada de 150mm. Interiors laminats de color blanc. Composició dels mòduls alts i baixos segons distribució de la cuina.
Taulell: Taulell de 60cm d’ample i aplacat de paret fins alçada sota campana i mobles alts, de fusta laminada. Color a escollir segons memòria gràfica adjunta.
Aigüera: Aigüera model TEKAWAY STYLO 1C / IN995 marca TEKA d’una cubeta, inclou aixeta i vàlvula sifó.
Electrodomèstics: Marca TEKA, forn convencional HS 435 inox, placa vitroceràmica TT600, campana d’extracció Teka model TL1 62 inox. integrada.

BANY
Lavabo: Moble de lavabo model BBOX de COSMIC suspès amb dos calaixos i lavabo de resina, ample 60/80 / 100CM, color a escollir segons memòria gràfica adjunta.
Mirall: Mirall de mides segons projecte, encastat en paret enrasat amb l’acabat de HPL o enrajolat.
Inodor: Inodor complet compacte adossat a paret amb sortida dual (inclou tassa, tapa i cisterna), model GAP de ROCA.
Plat de dutxa o banyera: Plat de dutxa acrílic amb fons antilliscant i joc de desguàs, model NEO DAIQUIRI de ROCA, o banyera acrílica rectangular, model EASY de ROCA, mesures segons projecte.
Aixeteria: Aixetes de lavabo i de bany model L20 de ROCA i columna de dutxa model VICTORIA de ROCA.
Accessoris: Accessoris de bany gamma ARCHITECT de COSMIC inclosos (porta-rotlles, 2 penjadors i tovalloler). Mampares transparents fixes a dutxes i banyera.

SAFAREIG
Instal·lació pera rentadora.

MEMÒRIA DE QUALITATS
Les qualitats i acabats de la gamma
AMPLIACIONS
es descriuen a continuació:

PERSIANA
Persiana addicionalenrotllable tipus “ALUTERMIC” accionada a motor per a mòdul de finestra de 1,20×2,60MTS, amb caixa de persiana exterior i guies enrasades al pla de façana. Es poden agregar tantes com permeti la proposta.

ARMARIS
Joc de portes corredisses per a espai d’armari, 260cm d’alçada i amplada segons disseny. Acabat en melamina de color blanc, guies i tiradors d’alumini. Solament en habitacions on hi hagi projectat un espai per l’armari.

MÒDUL DE CUINA
Mòdul addicional de mobiliari de cuina de 60x60CM, model ECO Küchen de NOLTE de fusta laminada i mateix acabat escollit per la resta de la cuina, composat per mòdul baix (armari o calaixera), taulell, aplacat de paret i moble alt. Es poden agregar tants com permeti la proposta.

MÒDUL COLUMA DE CUINA
Mòdul columna per a mobiliari de cuina de 60x60X250CM, model ECO Küchen de NOLTE de fusta laminada i mateix acabat escollit per la resta de la cuina, distribuït en armaris i calaixos. Es poden agregar tants com permeti la proposta.

ILLA DE CUINA
Illa de cuina independent de 150x90CM, mobiliari model ECO Küchen de NOLTE de fusta laminada composada per 2 mòduls baixos (armaris o calaixeres) més taulell laminat, mateix acabat escollit per la resta de la cuina.

ELECTRODOMÈSTICS OPCIONALS
Electrodomèstics opcionals marca TEKA totalment integrats en el mobiliari. Frigorífic CI 342 integrat en moble columna, microones 230 G inox. integrat en moble alt (o columna en el cas que existeixi), rentavaixelles DW8 41 FI integrat en moble baix amb porta abatible.

APLACAT EXTERIOR DE MARBRE
Aplacat exterior de la façana de formigó amb peça de marbre de mides i acabat a escollir, col·locat adherit amb ciment cola.

MEMÒRIA DE QUALITATS
Les qualitats i acabats de la gamma
CANVI DE GAMMA es descriuen a continuació:

ESCALA METÀL·LICA
Escala metàl·lica de xapa d’acer plegada de 10 mm de gruix,  recolzada sobre estructura principal formada per graons compensats, acabat pintat amb una capa d’imprimació i dues d’acabat amb pintura antilliscant. Color i acabats a escollir segons memòria gràfica adjunta.

PORTA D’ENTRADA
A escollir entre porta d’alumini o de fusta, en substitució de la porta d’entrada de vidre.
Alumini: Porta opaca d’entrada a l’habitatge d’alumini, amb pany i tancament de seguretat.
Fusta: Porta opaca d’entrada a l’habitatge de fusta de pi massissa, amb pany i tancament de seguretat.

FUSTERIA INTERIOR
Porta interior batent tipus MONOBLOCK amb acabat lacat blanc, de dimensions 80 cm de pas i> 200cm d’alçada. Instal·lada en bastiment de base de fusta. Inclou perns de 90×58 mm d’acer inoxidable i maneta tipus roseta tubular d’acer inox. (Substitueix lo inclòs a la gama inferior).

PAVIMENT
Parquet:Increment de gamma per al paviment de parquet laminat tipus EGGER de qualitat superior. Col·locat sobre suport estructural amb làmina de polietilè expandit no reticulat, d’alta qualitat i cel·les estanques. Acabat a escollir segons memòria gràfica adjunta. Sòcol de fusta mateix acabat que parquet.(Substitueix lo inclòs a la gama inferior).

SISTEMES
Climatització-ACS:A escollir entre terra radiant i calefacció/aire acondicionat per conductes.(Substitueix lo inclòs a la gama inferior).Inclou acumulador d’ACS de 100l de capacitat. Les potències, rendiments i característiques genèriques de la maquinaria poden variar en funció dels càlculs de projecte.
Terra radiant: Sistema aire-aigua amb BOMBA DE CALOR REVERSIBLE + terra radiant, un col·lector per planta. Termòstat tipus NEST o similar.
Calefacció/aire acondiconat per conductes:Sistema aire-aire amb BOMBA DE CALOR REVERSIBLE + FAN-COILS ocults a cel ras i distribució per conductes per a fred i calor, una unitat interior per planta. Termòstat tipus NEST o similar i reixes d’impulsió i retorn de lames orientables horitzontals, acabat d’alumini.

CUINA
Mobiliari: Mobiliari de cuina model ECO Küchen de NOLTE gamma superior, de fusta laminada, composat per sis mòduls de 60cm d’ample, colors i acabats a escollir segons memòria gràfica adjunta, tirador de superfície estàndard, guies de calaixos amb amortiment SILENT COMFORT, portes amb amortiment integrat i sòcol amb melamina mat o brillant, alçada de 150mm. Interiors laminats de color blanc. Composició dels mòduls alts i baixos segons distribució de la cuina.
Accessoris: Organitzador de coberts i fons d’alumini per armari d’aigüera.
Il·luminació: Lluminàries tipus LED acabades en alumini integrades en el moble amb convertidor LED 12V / 60W.
Taulell: Taulell i aplacat Silestone de 2 i 1,2cm de gruix respectivament. Aplacat al llarg de tot el taulell, alçada fins sota campana i mobles alts. Color a escollir segons memòria gràfica adjunta.
Aigüera:Aigüera inox. model TEKAWAY BE 45 40marca TEKA d’una cubeta encastada en taulell, inclou aixeta i vàlvula sifó.
Electrodomèstics: Marca BALAY, forn multifunció 3HB506XM, placa d’inducció 3EB815LR de 60cm d’ample i campana telescòpica integrada model 3BT769X de 60cm d’acer inoxidable 490M3 / H.(Substitueix lo inclòs a la gama inferior).

ILLA DE CUINA
Illa de cuina independent de 210x120CM, mobiliari model ECO Küchen de NOLTE de fusta laminada composat per 6 mòduls baixos (armaris i calaixeres) més taulell de silestone de 2cm de gruix, mateix acabat escollit per la resta de la cuina. (Substitueix lo inclòs a la gama inferior).

ELECTRODOMÈSTICS OPCIONALS
Electrodomèstics opcionals marca BALAY totalment integrats en el mobiliari. Frigorífic 3KIB4860 integrat en moble columna, microones 3WGX1929P integrat en moble alt (o columna en el cas que existeixi), rentavaixelles 3VF301NP integrat en moble baix amb porta abatible. (Substitueix lo inclòs a la gama inferior).

BANY
Lavabo: Moble de lavabo TECKSTONE BLOCK EVO de COSMIC suspès amb dos calaixos i lavabo de porcellana integrat, ample 60/80/100CM, acabat en fusta xapada o lacada. Colors a escollir segons memòria gràfica adjunta.
Mirall:Mirall de mides segons projecte, encastat a paretenrassat amb l’acabat d’HPL o enrajolat.
Inodor: Inodor complet compacte adossat a paret amb sortida dual (inclou tassa, tapa esmorteïda i cisterna), model MERIDIAN de ROCA.
Plat de dutxa o banyera: Plat de dutxa acrílic amb fons antilliscant i joc de desguàs, model NEO DAIQUIRI de ROCA, o banyera acrílica rectangular, model EASY de ROCA, mesures segons projecte. Aixeteria: Aixetes de lavabo i de bany model ATLAS de ROCA i columna de dutxa model EVEN-T ROUND de ROCA.
Accessoris: Accessoris de bany gamma ARCHITECT de COSMIC inclosos (porta-rotlles, 2 penjadors i tovalloler). Mampares transparents fixes a dutxes i banyera.
(Substitueix lo inclòs a la gama inferior).

 

MEMÒRIA DE QUALITATS
Les qualitats i acabats de la gamma
APARCAMENT
es descriuen a continuació:

ESTRUCTURA
Peça tipus: Marc prefabricat de formigó armat, formantun caixó obert de 1,2m d’ample, 6m de llarg i 3,04m d’alçària, y 22cm de cantell alleugerit. Acabat pintat de color a escollir.
Aïllament de la peça:Aïllament interior continu de l’envoltant de les peces, ocult en el cantell, a base de 6+6cm de planxa de poliestirè extruït + llana de roca mineral, a cara superior i laterals, i 6+6cm de planxes de poliestirè extruït a cara inferior.

COBERTA
Coberta plana: Coberta plana no transitable formada sobre suport estructural, composada per: aïllament interior de Poliestirè Expandit (EPS) illana de roca mineral, de 12 cm de gruix total (6+6cm); lamina separadora geotèxtil de 300gr/m² a la cara exterior; lamina de Policlorur de Vinil Flexible (PVC-P) de 1,2 mm de gruix, segellat “in situ” per soldadura entre peces iamb suport inferior de PVC ocult fixat directament a l’estructura. Acabat de grava de riu cantell rodó de 40/60mm d’ample. Inclou part proporcional de peces de manteniment en cobertes amb instal·lacions.
Remat perimetral de coberta: Remat perimetral de coberta amb planxa d’acer galvanitzat plegada formantescopidoramb goteró a tot el perímetre de la coberta, acabat lacat color a escollir.

PORTA DE GARATGE
Porta seccional multilinea de 40mm de gruix amb aïllament interior d’espuma de poliuretà i amb juntes de goma antipinçament de dits, color interior ral 9010 i exterior ral 9016. Inclou tarja superior en el mateix panell de 200mm per ocultar l’eix, maneta i passador, kit premarc en tub de 100x40x2mm lacat en ral 9006 i collat al formigó, motor de sostre ET 1000E + Guia de cadena 3300mm, 2 emissores de 4 canals i fotocèl·lula de mirall per a interiors.

TANCAMENT POSTERIOR
Tancament exterior opacs d’aluminio composite amb aïllament interior.

TANCAMENTS INTERIORS
Trasdossat:Trasdossat format por subestructura d’acer galvanitzat autoportant acabat amb una placa de guix laminat (46+15mm). Placa estàndard (N) a totes les estances seques: sales, passadissos i habitacions. Placa hidròfuga (WA) en estances humides: banys.
Aïllament trasdossat: Aïllament de llana mineral de 6cm de gruix entre guies. El gruix podrà veure’s modificat en funció dels càlculs energètics del conjunt del’edifici. Quedarà definit en el projecte d’execució.

PAVIMENT
Paviment de formigó polit de la pròpia peça estructural amb segellat i farcit de juntes entre peces de color similar. Sòcol de fusta pintat de color blanc, de 7 cm d’alçada, col·locat amb tacs d’expansió i cargols.

SISTEMES
1 lluminària de superfície al sostre, de tipus fluorescència estanca, 2 endolls i un interruptor.

 

MEMÒRIA DE QUALITATS
Les qualitats i acabats de la gamma
EXTERIORS
es descriuen a continuació:

TANCAMENT A CARRER
Tancament del carrer composat d’una part baixa opaca de muret de formigó prefabricat fins 80cm d’alçada i una part superior a escollir entre reixa o xapa plegada, de 100cm d’altura, conformant un tancament total de 180 cm.
Reixa: Part superior de la tanca amb reixa plegada lacada de color a escollir disseny segons memòria gràfica de qualitats exteriors s’adjunta
Xapa plegada: Part superior de tanca de xapa plegada d’acer pintat, disseny segons memòria gràfica de qualitats exteriors adjunta.

PORTES D’ACCÉS A PARCEL·LA
Porta corredissa automatitzada d’accés per a vehicles de 3 metres de longitud mes porta per als vianants d’1 metre d’amplada, conformades amb xapa plegada d’acer pintat.

REIXES A PARCEL·LAS VEÏNES
La reixes a parcel·les veïnes es composen d’una reixa de tipus “malla simple torsió”, sense pintar, de 1,80MTS d’alçada.

PAVIMENT D’ACCÉS PER A VEHÍCLES
Solera de formigó per a accés de vehicles des del carrer fins a l’habitatge, disseny segons documentació adjunta.

PAVIMENTS D’ACCÉS PER A PERSONES
Travesses de fusta ecològiques de pi tractades amb autoclau i encastades en terreny natural.

PACK SMART

PACK SMART PLUS

PACK PORCELANOSA

PACK TÈCNIC

SECCIÓ CONSTRUCTIVA