smartPLURI Sistema estructural i mòdul d’instal·lacions prefabricats. Tipologia funcional flexible al voltant del mòdul prefabricat de bany i cuina. Espai exterior privat.

smartPLURI Sistema estructural i mòdul d’instal·lacions prefabricats. Tipologia funcional flexible al voltant del mòdul prefabricat de bany i cuina. Espai exterior privat.

Atenent a la situació d’emergència habitacional que pateix Barcelona, és necessari augmentar el parc d’habitatge social de la ciutat per tal de posar-lo a disposició dels ciutadans amb rendes més baixes de manera que hi puguin accedir el més aviat possible. La present proposta vol:
 • Reduir el termini d’execució
 • Minimitzar el cost de construcció
 • Flexibilitzar la distribució funcional i seguir criteris de perspectiva de gènerei de salut
 • Aconseguir qualitat arquitectònica
En l’aspecte constructiu, per aconseguir els objectius descrits anteriorment es proposa una doble estratègia de prefabricació. Per un costat un sistema de construcció prefabricadade formigó amb peces d’una dimensió que facilita la seva manipulació i permet una flexibilitat formal superior a la normalment associada als sistemes prefabricats, alhora que s’escurça el termini d’execució i es redueix el cost de construcció. Per l’altre és centralitzen les instal·lacions de cada habitatge en un mòdul prefabricat que s’executa a fàbrica i una vegada a l’obra només requereix de connexió. En l’aspecte tipològic, es proposa un habitatge al voltant d’un nucli d’instal·lacions que per la seva posició central el distribueix de manera no jeràrquica i permet una gran flexibilitat funcional. Aquesta acció facilita tant l’aplicació de criteris de perspectiva de gènere com controlar de manera eficaç les prestacions de salut i confort, posant d’aquesta manera a la persona usuària al centre del disseny de la unitat habitatge.
 1. Capacitat del projecte per a interpretar l’entorn i qualitat arquitectònicade l’edifici proposat.
  • Torre no compacta
  • Terrassa en cantonada
  • Exterior privat
 2. Racionalitat general de la proposta, atenent al sistema constructiu proposat, l’estructura i les instal·lacions previstes.
  • Fonamentació puntual prefabricada
  • Dues úniques tipologies de peça prefabricada: velocitat i flexibilitat
  • Encofrat perdut autoportant i jàssera de trava perimetral: monolitisme i velocitat d’execució
  • Centralització en mòdul prefabricat: distribució de l’habitatge
  • Llibertat compositiva de façana i continuïtat tèrmica de l’envoltant
  • Prefabricació i muntatge: modularitat i construcció en sec
 3. Plantejament medioambientali criteris generals d’eficiència energètica.
  • Eficàcia i la millora de la qualitat de vida
  • Construcció sense residus
  • Material Passaport
  • Economia circular
  • Aigües grises: sistema compacte
  • Generació elèctrica fotovoltaica: consum individualitzat
  • Climatització individualitzada: aerotèrmia
 4. Estratègies de disseny i ús de l’habitatge per a persones amb diversitat funcional
  • Dividir el mínim
  • Maximitzar la mobilitat
  • Harmonitzar les dimensions de les unitats funcionals
 5. Qualitat espacial proposta tipus d’habitatge, especialment flexibilitat i perspectiva de gènere.
  • Circumval·lació del nucli central
  • Flexibilitat d’usos
  • Adaptació al canvi
  • Absència de jerarquia en els espais
 6. Confort i salut
  • Empoderament de les persones usuàries
  • Confort tèrmic
  • Il·luminació i vistes
  • Qualitat de l’aire interior
  • So i acústica
  • Bioelectricita

A continuació s’exposen els punts rellevants del conjunt de solucions constructives i arquitectòniques adoptades:

Estamos en un barrio dominado por edificios de viviendas de 10 y 16 plantas, compactos, altos y estrechos, sin espacio libre privado, en el borde donde la ciudad pasa a tener un tejido industrial. Sin embargo, la propuesta, un edificio de 42 viviendas en 7 plantas de planta y una planta baja con otros usos, busca una relación armoniosa con este entorno. Mantiene el concepto de torre, de edificio alto y estrecho y la escala humana del tejido residencial, pero las esquinas están ocupadas por terrazas que rompen la compactación presente en el resto de edificios. En este contexto de pandemia y confinamiento,se ha puesto de relieve la necesidad de que los hogares disfruten de un espacio privado al aire libre, traducido aquí en una casa/ una terraza para facilitar la relación interior-exterior en un contexto de clima benigno como barcelona al tiempo que se potencia el encuentro en espacios ventilados, las relaciones entre vecinos y el contacto con una zona más naturalizada. Estas mismas terrazas vierten las viviendas en las amplias calles de esta zona y mejoran las condiciones al mismo tiempo de luz solar y protección solar.
L’edifici aposta per la prefabricació de la fonamentació, estructura i nuclis d’instal·lacions.
 • FONAMENTACIÓ. Fonamentació puntual prefabricada. La fonamentació es realitza ambsabates aïllades prefabricadesde formigó armat.
 • ESTRUCTURA VERTICAL. Dues úniques tipologies de peça prefabricada aconseguint velocitat i flexibilitat. L’estructura principal es realitza ambdiafragmes-pantalla prefabricats de formigó armat, de secció rectangular de 120x20cm i 9 metres d’altura, que abasten 3 plantes i accelera l’execució vertical al concentrar els treballs en grups de 3 plantes. Aquest element es situa al perímetre de cada habitatge, tant interior com façana, optimitzant la flexibilitat final de l’habitatge. Aquest diafragma-pantalla queda travat per plaques prefabricades de formigó armat de 12cm de gruix, elements rígids de suport tipus jàsseres entre pilars que són també l’element separador entre habitatges.
 • ESTRUCTURA HORITZONTAL. Encofrat perdut autoportant i jàssera de trava perimetral: monolitisme i velocitat d’execució. Una secció prefabricada en L serveix d’encofrat perdut per formar unajàssera prefabricada de formigó armat de 45x35cmque es situa al perímetre exterior del forjat i lliga l’estructura vertical amb l’horitzontal. En aquesta jàssera, col·locada 15 cms cap enfora del pla del diafragma, descansarà l’element principal de l’estructura horitzontal, unes plaques alveolars de formigó armat de 120cm tipologia UF 275+75com encofrat perdut autoportant que constitueixen el pla de forjat de cada planta.
 • INSTAL·LACIONS. Centralització en mòdul prefabricat que distribueix l’habitatge. Es proposa unmòdul 100% industrialitzat de bany i cuinaque concentra la resta d’instal·lacions de l’habitatge, accelerant la construcció, controlant el cost, la qualitat final i facilitant el manteniment i l’adaptació de les instal·lacions al llarg de la vida útil de l’habitatge. El mòdul porta muntats de fàbrica tots els equipaments i acabats i una pre-instal·lació llesta per a ser connectada. La seva ubicació central a l’habitatge permet el servei d’instal·lacions a cada unitat funcional: ventilació, clima, electricitat, aigua.
 • FAÇANA Llibertat compositiva i continuïtat tèrmica de l’envoltant. El sistema constructiu és flexible a l’hora d’acceptar diversos acabats de façana. En aquest cas es proposa un panellcompositeformat per dues capes d’alumini i un nucli d’aïllament (polietilè) amb acabat de fusta, que es recolza sobre la jàssera perimetral. Es treballa amb dimensions de placa de 6 i 9 m d’alçada que permeten una alta velocitat d’execució.
 • FUSTERIES EXTERIORS-DIVISÒRIES INTERIORS i ACABATS. Prefabricació i muntatge: modularitat i construcció en sec. Les fusteries exteriors seran modulars i integrades en unitats de façana. Les divisions interiors seran modulars, preconstruïdes i amb sistemes de construcció en sec.
 • EFICÀCIA I LA MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA. Lean Construction, Cradle to CradleiEconomia Circularaplicades per aconseguireficàciai la millora de laqualitat de vidade les persones i del seu entorn.
 • Construcció sense residus, generant valor econòmic i mantenint el preu de projecte amb la metodologia de la prefabricació i emmagatzematge: subministramentdel material necessari en el moment necessari, evitant pèrdues de temps i moviment de materials i es millora en ordre i seguretat a l’obra.
 • Material Passport. La vida útilde l’edifici s’avalua amb el Material Passport: guia lapresa de decisions i traçabilitat dels materials fets servir:
  • Identifiquem cada materialcom nutrient biològic (retorn al sòl) o tècnic (retorn a la industria).
  • Localitzem la seva ubicacióen l’edifici i identificar la via més adequada de recuperació.
  • Estimem el valor econòmic dels materials segons vies de recuperació i alternatives.
Un exemple d’edifici plurifamiliar d’habitatges amb aquesta metodologia:
 • Economia circular. S’analitza el cicle de vida dels processos basat en l’economia circular; construir amb sistemes i materials que garanteixin la no generació de residusi la recuperació del 100% dels materialstransformant-los, de nou en matèria prima (cicle biològic, cicle tècnic).Renovar la disponibilitat dels materials que formen part de la construcció i mantenir la seva circulació com a noves matèries primeres en la indústria o el seu retorn a la biosfera com a nutrients. Aquesta ciclabilitat dóna com a resultat un sistema de construcció sostenible i competitiu davant del mercat.
 • Aigües grises. Es planteja la recollida d’aigües grises dels lavabo per ser utilitzada directament a l’inodor amb una peça única i compacteper evitar la duplicitat de canonades, sistemes de tractament d’aigua i bombeig de sistemes menys específics i mantenint el criteri de centralització. màxima.
 • Generació elèctrica.Es planteja un sistema de generació d’energia elèctrica individualitzat, mitjançant plaques fotovoltaiques situades a façana o coberta i que distribueixen a cada habitatge de manera independitzada i amb comptatge segregat que incorpori informació de cost.
 • Climatització individualitzada.Per tal de reduir el cost del control del subministrament de l’energia i del manteniment de la instal·lació es proposa un sistema individualitzat de producció de climatització i aigua calenta sanitària amb Aerotèrmia.Tant la unitat interior com el sistema de conducció aniran centralitzats i premuntats al mòdul de bany-cuina que és nucli d’instal·lacions.
 
L’habitatge es distribueix amb el mínim nombre de divisions facilitant la mobilitat per tot l’espai ocupable. Les dimensions de les diferents unitats funcionals són equivalents, possibilitat l’intercanvi d’usos i l’adaptació a necessitats canviants.
L’espai funcional de l’habitatge es desenvolupa permetent una circumval·lació del nucli centrald’instal·lacions que per la seva pròpia posició distribueix l’habitatge permetent una màxima flexibilitat d’usos i una fàcil adaptació als canvis durant la vida útil de l’habitatge. L’absència de jerarquia en la dimensió dels espais així com la centralitat de la cuina es consideren accions de disseny que tenen en compte la perspectiva de gènere. Els espais que són susceptibles d’acollir cures no tenen una posició perifèrica o segregada.
Hi ha una creixent consciència i corpus d’evidència científica sobre el fet que els espais construïts interiors poden afectar la salut humana i el benestar de les persones. Es col·locarà a les persones usuàries al centre del disseny de la unitat habitatge alhora que s’establiran propostes per empoderar-les i que puguin gestionar l’ambient interior d’aquest. L’objectiu seranambients saludables exempts de tòxics i sense residus contaminants, que generin un impacte positiu i potencien el benestar de les persones. Es treballarà sobre els cinc paràmetres que es consideren fonamentals per aconseguir un entorn saludable:
 • Confort tèrmic
 • Il·luminació i vistes
 • Qualitat de l’aire interior
 • So i acústica
 • Bioelectricitat