smartDREAM BOX 02 (fusta)
Tipologia 03 [T03]. 1 planta, 2-3 habitacions, 1 bany.


smartliving-20030-BOX-FUSTA-IMG-02

smartliving-20030-BOX-FUSTA-IMG-01

smartliving-20030-BOX-FUSTA-IMG-03


Anterior
Següent

smartDREAM BOX 02 (fusta)
Tipologia 03 [T03]. 1 planta, 2-3 habitacions, 1 bany.

SLA1107

Atenent a la situació d’emergència habitacional que pateix Barcelona, és necessari augmentar el parc d’habitatge social de la ciutat per tal de posar-lo a disposició dels ciutadans amb rendes més baixes de manera que hi puguin accedir el més aviat possible.

La present proposta vol:

 • Reduir el termini d’execució
 • Minimitzar el cost de construcció
 • Flexibilitzar la distribució funcional i seguir criteris de perspectiva de gènerei de salut
 • Aconseguir qualitat arquitectònica

En l’aspecte constructiu, per aconseguir els objectius descrits anteriorment es proposa una doble estratègia de prefabricació. Per un costat un sistema de construcció prefabricadade formigó amb peces d’una dimensió que facilita la seva manipulació i permet una flexibilitat formal superior a la normalment associada als sistemes prefabricats, alhora que s’escurça el termini d’execució i es redueix el cost de construcció. Per l’altre és centralitzen les instal·lacions de cada habitatge en un mòdul prefabricat que s’executa a fàbrica i una vegada a l’obra només requereix de connexió.

En l’aspecte tipològic, es proposa un habitatge al voltant d’un nucli d’instal·lacions que per la seva posició central el distribueix de manera no jeràrquica i permet una gran flexibilitat funcional. Aquesta acció facilita tant l’aplicació de criteris de perspectiva de gènere com controlar de manera eficaç les prestacions de salut i confort, posant d’aquesta manera a la persona usuària al centre del disseny de la unitat habitatge.

A continuació s’exposen els punts rellevants del conjunt de solucions constructives i arquitectòniques adoptades:

Capacitat del projecte per a interpretar l’entorn i qualitat arquitectònica de l’edifici proposat

Som a un barri dominat per edificis d’habitatge de 10 i 16 plantes, compactes, alts i estrets, sense espai lliure privat, al límit on la ciutat  passa a tenir un teixit industrial.Malgrat això, la proposta, un edifici de42 habitatges en 7 plantes de pis i una planta baixa amb altres usos, busca una relació harmònica amb aquest entorn. Es manté el concepte de torre, d’edifici alt i estret i l’escala humana del teixit residencial, però les cantonades són ocupades per terrasses que trenquen la compactació present a la resta d’edificis.

En aquest context de pandèmia i confinament, s’ha posat de manifest la necessitat que tenen els habitatges de gaudir d’un espai exterior privat, traduït aquí en un habitatge/una terrassa per facilitar la relació interior-exterior en un context de climatologia benigna com és el de Barcelona alhora que potencia la trobada en espais ventilats, les relacions entre veïns i el contacte amb un àmbit més naturalitzat. Aquestes mateixes terrasses aboquen els habitatges als carrers amplis d’aquesta zona i milloren les condicions alhora d’assolellament i protecció solar.

Racionalitat general de la proposta, atenent al sistema constructiu proposat, l’estructura i les instal•lacions previstes

L’edifici aposta per la prefabricació de la fonamentació, estructura i nuclis d’instal·lacions.

 • FONAMENTACIÓ

Fonamentació puntual prefabricada

La fonamentació es realitza ambsabates aïllades prefabricadesde formigó armat.

 • ESTRUCTURA VERTICAL

Dues úniques tipologies de peça prefabricada aconseguint velocitat i flexibilitat

L’estructura principal es realitza ambdiafragmes-pantalla prefabricats de formigó armat, de secció rectangular de 120x20cm i 9 metres d’altura, que abasten 3 plantes i accelera l’execució vertical al concentrar els treballs en grups de 3 plantes. Aquest element es situa al perímetre de cada habitatge, tant interior com façana, optimitzant la flexibilitat final de l’habitatge. Aquest diafragma-pantalla queda travat per plaques prefabricades de formigó armat de 12cm de gruix, elements rígids de suport tipus jàsseres entre pilars que són també l’element separador entre habitatges.

 • ESTRUCTURA HORITZONTAL

Encofrat perdut autoportant i jàssera de trava perimetral: monolitisme i velocitat d’execució

Una secció prefabricada en L serveix d’encofrat perdut per formar unajàssera prefabricada de formigó armat de 45x35cmque es situa al perímetre exterior del forjat i lliga l’estructura vertical amb l’horitzontal. En aquesta jàssera, col·locada 15 cms cap enfora del pla del diafragma, descansarà l’element principal de l’estructura horitzontal, unes plaques alveolars de formigó armat de 120cm tipologia UF 275+75com encofrat perdut autoportant que constitueixen el pla de forjat de cada planta.

 • INSTAL·LACIONS

Centralització en mòdul prefabricat que distribueix l’habitatge

Es proposa unmòdul 100% industrialitzat de bany i cuinaque concentra la resta d’instal·lacions de l’habitatge, accelerant la construcció, controlant el cost, la qualitat final i facilitant el manteniment i l’adaptació de les instal·lacions al llarg de la vida útil de l’habitatge. El mòdul porta muntats de fàbrica tots els equipaments i acabats i una pre-instal·lació llesta per a ser connectada. La seva ubicació central a l’habitatge permet el servei d’instal·lacions a cada unitat funcional: ventilació, clima, electricitat, aigua.

 • FAÇANA

Llibertat compositiva i continuïtat tèrmica de l’envoltant

El sistema constructiu és flexible a l’hora d’acceptar diversos acabats de façana. En aquest cas es proposa un panellcompositeformat per dues capes d’alumini i un nucli d’aïllament (polietilè) amb acabat de fusta, que es recolza sobre la jàssera perimetral. Es treballa amb dimensions de placa de 6 i 9 m d’alçada que permeten una alta velocitat d’execució.

 • FUSTERIES EXTERIORS-DIVISÒRIES INTERIORS i ACABATS

Prefabricació i muntatge: modularitat i construcció en sec

Les fusteries exteriors seran modulars i integrades en unitats de façana. Les divisions interiors seran modulars, preconstruïdes i amb sistemes de construcció en sec.

Plantejament medioambiental i criteris generals d’eficiència energètica

 • EFICÀCIA I LA MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA. Lean Construction, Cradle to CradleiEconomia Circularaplicades per aconseguireficàciai la millora de laqualitat de vidade les persones i del seu entorn.
 • Construcció sense residus, generant valor econòmic i mantenint el preu de projecte amb la metodologia de la prefabricació i emmagatzematge: subministramentdel material necessari en el moment necessari, evitant pèrdues de temps i moviment de materials i es millora en ordre i seguretat a l’obra.
 • Material Passport. La vida útilde l’edifici s’avalua amb el Material Passport: guia lapresa de decisions i traçabilitat dels materials fets servir:
  • Identifiquem cada materialcom nutrient biològic (retorn al sòl) o tècnic (retorn a la industria).
  • Localitzem la seva ubicacióen l’edifici i identificar la via més adequada de recuperació.
  • Estimem el valor econòmic dels materials segons vies de recuperació i alternatives.

Un exemple d’edifici plurifamiliar d’habitatges amb aquesta metodologia:

 • Economia circular. S’analitza el cicle de vida dels processos basat en l’economia circular; construir amb sistemes i materials que garanteixin la no generació de residusi la recuperació del 100% dels materialstransformant-los, de nou en matèria prima (cicle biològic, cicle tècnic).

  Renovar la disponibilitat dels materials que formen part de la construcció i mantenir la seva circulació com a noves matèries primeres en la indústria o el seu retorn a la biosfera com a nutrients.

  Aquesta ciclabilitat dóna com a resultat un sistema de construcció sostenible i competitiu davant del mercat.

 • Aigües grises. Es planteja la recollida d’aigües grises dels lavabo per ser utilitzada directament a l’inodor amb una peça única i compacteper evitar la duplicitat de canonades, sistemes de tractament d’aigua i bombeig de sistemes menys específics i mantenint el criteri de centralització. màxima.
 • Generació elèctrica.Es planteja un sistema de generació d’energia elèctrica individualitzat, mitjançant plaques fotovoltaiques situades a façana o coberta i que distribueixen a cada habitatge de manera independitzada i amb comptatge segregat que incorpori informació de cost.
 • Climatització individualitzada.Per tal de reduir el cost del control del subministrament de l’energia i del manteniment de la instal·lació es proposa un sistema individualitzat de producció de climatització i aigua calenta sanitària amb Aerotèrmia.Tant la unitat interior com el sistema de conducció aniran centralitzats i premuntats al mòdul de bany-cuina que és nucli d’instal·lacions.

 

Estratègies de disseny i ús de l’habitatge per a persones amb diversitat funcional

L’habitatge es distribueix amb el mínim nombre de divisions facilitant la mobilitat per tot l’espai ocupable. Les dimensions de les diferents unitats funcionals són equivalents, possibilitat l’intercanvi d’usos i l’adaptació a necessitats canviants.

Qualitat espacial proposta tipus d’habitatge, especialment flexibilitat i perspectiva de gènere.

L’espai funcional de l’habitatge es desenvolupa permetent una circumval·lació del nucli centrald’instal·lacions que per la seva pròpia posició distribueix l’habitatge permetent una màxima flexibilitat d’usos i una fàcil adaptació als canvis durant la vida útil de l’habitatge.

L’absència de jerarquia en la dimensió dels espais així com la centralitat de la cuina es consideren accions de disseny que tenen en compte la perspectiva de gènere. Els espais que són susceptibles d’acollir cures no tenen una posició perifèrica o segregada.

Confort i salut

Hi ha una creixent consciència i corpus d’evidència científica sobre el fet que els espais construïts interiors poden afectar la salut humana i el benestar de les persones.

Es col·locarà a les persones usuàries al centre del disseny de la unitat habitatge alhora que s’establiran propostes per empoderar-les i que puguin gestionar l’ambient interior d’aquest. L’objectiu seranambients saludables exempts de tòxics i sense residus contaminants, que generin un impacte positiu i potencien el benestar de les persones.

Es treballarà sobre els cinc paràmetres que es consideren fonamentals per aconseguir un entorn saludable:

 • Confort tèrmic
 • Il·luminació i vistes
 • Qualitat de l’aire interior
 • So i acústica
 • Bioelectricitat


Menú